Projektet ”Kompetenscentrum – Scenkonst i grundskolan”

Kompetenscentrum – scenkonst i grundskolan, var ett projekt som pågick från 2012 till januari 2015, och som syftade till att samla kompetens kring pedagogiska metoder för att arbeta med kultur i skolan. Projektet drevs av Riksteatern Västernorrland – tillsammans med Riksteatern och Landstinget Västernorrland.

Riksteatern Västernorrland har länge sett ett behov av att öka samverkan mellan grundskolor och kulturaktörer för att säkerställa barn och ungas rätt att ta del av och att själva få skapa kultur. Med detta som utgångspunkt föddes tanken på att skapa ett projekt som möjliggör en sådan samverkan.

Projektet samlade kompetens kring pedagogiska metoder för att arbeta med kultur i grundskolan. Målsättningen var att sprida kunskap om alternativa metoder för lärande i skolan och på så sätt verka för att elever ges möjlighet till ökad måluppfyllelse, i enlighet med läroplanen.

Projektet erbjöd subventionerade, pedagogiska paket och fortbildningar för skolan, som ett komplement till förmedlingen av föreställningar. Nästan 3000 elever nåddes av 35 föreställningar och 88 workshops som ingick i dessa pedagogiska paket.

Ett av de främsta resultaten av projektet är de två skolledarkonferenser som arrangerats och initierats av projektet. Dessutom genomförde vi under projekttiden 12 stycken fortbildningsinsatser av olika slag för pedagoger, skolledare och kulturaktörer.